Środa, 06 grudnia 2023 r.

IV Lubuskie Targi Ślubne
"MATRYMONIUM – JESIEŃ 2009"

REGULAMIN

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1
Organizatorem Targów jest Lubuska Agencja Promocyjno Reklamowa „Modus Art”, Gorzów Wlkp. ul. Pocztowa 1, pod patronatem i przy współudziale Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§2
Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują Wystawców z kraju i zagranicy.

II. WARUNKI UDZIAŁU

§3
ZGŁOSZENIE - UMOWA stanowi umowę najmu powierzchni wystawienniczej, wyposażenia dodatkowego i usług.
§4
Za udział w Targach Wystawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty na konto podane w umowie najmu w wysokości określonej w fakt. VAT wystawionej przez organizatora. Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia płatności w terminie do 7 dni od podpisania umowy-zamówienia. Fakturę VAT otrzyma nie później niż 14 dni od od dnia wpływu środków na konto organizatora. Za nieterminową odpłatność naliczone będą odsetki ustawowe.
§5
Wystawca traci prawo udziału w imprezie w przypadku:
a) niedotrzymania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów budowlanych - montaż, i ppoż.
b) nieuregulowania opłat za udział w imprezie,
c) prezentacji towarów nie objętych zakresem towarowym danej imprezy lub innej, niż uzgodnionych z organizatorem.
§6
Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia Zgłoszenia - Umowy bez podania przyczyny.
§7
Rezygnacja Wystawcy z udziału w imprezie winna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W przypadku rezygnacji z Targów w terminie krótszym niż 10 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, Wystawca zobowiązany jest do zapłaty w 100% za zamówioną powierzchnię, wyposażenie dodatkowe i usługi.

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

§9
Wyznaczenie stoisk w hali i na zewnątrz jest określone przez organizatora, który w miarę możliwości uwzględnia życzenie Wystawcy. Przekazanie stoisk przez organizatora dla Wystawcy odbywa się protokołem przekazania w godz. 8.00-18.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie Targów. Likwidacja stoiska następuje po przekazaniu go przez Wystawcę organizatorowi, po zakończeniu Imprezy lub w dniu następnym.
§10
Stoisko winno być przygotowane przez Wystawcę do godz. 10.00 w dniu otwarcia imprezy. Nie zgłoszenie się Wystawcy na dzień przed rozpoczęciem imprezy będzie traktowane jako rezygnacja. Likwidacja stoiska wystawowego nie może być dokonana wcześniej niż zakończenie imprezy. W przypadku, gdy Wystawca potrzebuje więcej czasu na przygotowanie lub likwidację stoiska, proszony jest o uzgodnienie tego z organizatorem.
§11
Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania na terenie Targów wszelkich przepisów handlowych, sanitarnych, ppoż., policyjnych i innych.
§12
W uzasadnionych przypadkach organizator dla dobra wystawy może ingerować w wystrój i wyposażenie stoiska (np. zapobiegać niszczeniu stoiska, usuwać przedmioty wydzielające nieprzyjemny zapach, powodujące zakłócenia itp.)
§13
Ewentualna dostawa towarów musi być dokonana na 30min. przed otwarciem imprezy.
§ 14
Wystawca może dekorować ściany stoiska nie powodując trwałych uszkodzeń. Wszelkie szkody w majątku wykonawcy zabudowy powstałe w wyniku użytkowania stoiska pokrywa Wystawca i zobowiązany jest do odszkodowania za zniszczony lub zgubiony sprzęt i wyposażenie.
§15
Wystawca wykonujący zabudowę stoiska we własnym zakresie winien uzyskać zgodę organizatora przedstawiając mu do akceptacji stosowny projekt zabudowy w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia Targów.
§16
Za nadzór i ochronę stoiska w godzinach trwania imprezy odpowiedzialny jest Wystawca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żaden ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu przed, podczas, i po imprezie. Organizator dołoży wszelkich starań by należycie chronić mienie Wystawcy.
§17
Impreza czynna w dniach: 28 – 29 listopada 2009 r.
od godziny 10.00 do 18.00.
§18
Wystawcy i ich współpracownicy mogą przebywać na terenie Targów na godzinę przed otwarciem imprezy i 30min. po jej zamknięciu.
§19
Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania swoich towarów lub usług na swoim stoisku pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku pracy innych Wystawców.
§20
Fotografowanie, filmowanie i inne formy utrwalania obrazu wymagają zgody organizatora, a jeżeli dotyczą pojedynczych stoisk i eksponatów wymagają również uprzedniej zgody zainteresowanych Wystawców.

IV. KATALOG TARGOWY

§22
Organizator zapewnia rozpowszechnianie oficjalnego katalogu Targów zawierającego spis Wystawców i ofertę Imprezy. Treść wpisu do katalogu należy dostarczy organizatorowi minimum 7 dni przed datą rozpoczęcia Targów na adres e-mail: agencja@modusart.eu. W przypadku nie dostarczenia treści w terminie, Wystawca nie zostanie umieszczony w Katalogu Targowym. Za nie merytoryczną treść wpisu przekazaną przez Wystawcę organizator nie ponosi odpowiedzialności.

V. USŁUGI DODATKOWE

§23
Zmiany odbiegające od przyjętego stanu zabudowy będą wykonane jedynie w ramach możliwości technicznych i organizacyjnych wykonawcy zabudowy, za zgodą organizatora. Za wykonanie powyższych zmian organizator Targów będzie pobierał dodatkowe opłaty.
§24
Dodatkowe wyposażenie Wystawca może zrealizować u wykonawcy zabudowy targowej za pośrednictwem organizatora.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§25
W przypadku gdyby impreza się nie odbyła z przyczyn zależnych od organizatora jego odpowiedzialność ograniczy się do zwrotu kwot wpłaconych przez Wystawców.
§26
W sytuacji, gdyby impreza nie odbyła się z przyczyn niezależnych od organizatora, nie jest on zobowiązany do wypłacenia Wystawcom odszkodowania.
§27
Ubezpieczenie eksponatów oraz personelu ciąży na Wystawcy.
§28
Podpis Wystawcy na Zgłoszeniu-Umowie zobowiązuje Wystawcę do przestrzegania niniejszego regulaminu, przestrzegania wewnętrznych przepisów imprezy oraz podporządkowania się decyzjom organizatora.
§29
Wszelkie sprawy sporne wynikłe pomiędzy Wystawcą, a organizatorem rozpatrywane będą przez Sąd Rejonowy - Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wlkp.

Strona wykonana przez: ADAMNA