Zakończenie realizacji projektu

     W marcu 2011r. zakończył się ostatni etap realizacji projektu pn.: „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.”, w trakcie której 13 wybranych gabinetów stomatologicznych prowadziło działania profilaktyczne: lakowanie i lakierowanie zębów dzieci, realizujących obowiązek szkolny w gorzowskich placówkach oświatowych. Projekt opiewający na kwotę ponad 300 tys. euro został w 85% dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pozostałe 15% pokryte zostało ze środków budżetu Miasta Gorzowa. Dzięki temu 15 717 dzieci uczęszczających w okresie od stycznia 2009r. do marca 2011r. do gorzowskich szkół i przedszkoli mogło uczestniczyć w bezpłatnych bezbolesnych i bezinwazyjnych zabiegach zabezpieczających zęby przed próchnicą. Wskazana liczba dzieci stanowi 81% ogólnej liczby założonej przez realizatorów projektu. Tak wysoki wynik nie byłby możliwy gdyby nie bardzo duże zaangażowanie dyrektorów wszystkich placówek edukacyjnych w mieście zarówno publicznych jak też niepublicznych. Nie bez znaczenia jest również wsparcie partnerów projektu w tym: Okręgowej Izby Lekarskiej z siedzibą w Gorzowie, Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie, Wydziałów Urzędu Miasta Gorzowa: Integracji, Spraw Społecznych, Edukacji, Budżetu i Rachunkowości oraz medycznego patronatu prof. dr hab. Marii Borysewicz – Lewickiej Kierownika Katedry i Kliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Prezentacja podsumuwująca realizację projektu     W ramach realizacji projektu Wydział Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gorzowa zwrócił się z prośbą do pracowników naukowych Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego z Poznania o opracowanie zgromadzonych danych na temat frekwencji próchnicy u wybranych grup dzieci objętych zabiegami lakowania i lakierowania zębów stałych. Wyboru grup badawczych dokonali pracownicy Okręgowej Izby Lekarskiej z Gorzowa oraz Uniwersytetu Medycznego z Poznania. Opracowanie pt.: „Rezultaty projektu profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży z miasta Gorzowa Wlkp.” przygotowała dr n. med. Joanna Chłapowska, która szczegółowo omówiła wyniki badań stanu jamy ustnej wybranej części populacji tj. 1876 dzieci objętej programem profilaktycznym w Gorzowie Wlkp., w tym 881 dziewcząt i 995 chłopców, z rocznika 1994, 1997, 2002 i 2003 – w wieku od 6 – do 15-u lat.

     W badaniu stomatologicznym oceniono stan zdrowia zębów stałych uwzględniając obecność ubytków próchnicowych i wypełnień. Zgodnie z założeniami projektu w badaniu pominięto ocenę stanu zębów mlecznych. Wyniki zapisywano w specjalnie przygotowanym indywidualnym diagramie zębowym. Na podstawie zebranych danych obliczono frekwencję mówiącą o odsetku dzieci z uzębieniem z objawami próchnicy oraz intensywności próchnicy.

     Liczba PUW jest sumą zębów z próchnicą (P), usuniętych (U) oraz wypełnionych (W) z powodu próchnicy. Litera – „z” oznacza, że ocenie podlega ząb, a – „p” jego wszystkie powierzchnie. Na podstawie badań wyłoniono także osoby wolne od próchnicy (PUW-z = 0), tzn. takie, u których nie stwierdzono objawów nieleczonej lub leczonej choroby oraz uczniów bez czynnych ognisk próchnicy (P = 0) tj. aktualnie bez potrzeb leczniczych w tym zakresie. Odnotowano również liczbę zębów z lakiem szczelinowym założonym w czasie realizacji programu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej w Katedrze i Zakładzie Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na podstawie otrzymanych danych stwierdzono, że w badanej populacji frekwencja próchnicy w odniesieniu do uzębienia stałego była wysoka zarówno dla uczniów z rocznika 1994, jak i 1997 i wynosiła odpowiednio: 89,92% i 77,71%. Znaczy to, że w badanej populacji tylko 10,08% uczniów w wieku 15. lat i 22,29% dzieci 12-letnich miało całkowicie zdrowe uzębienie (bez objawów choroby próchnicowej). Wyniki wykazały również, że frekwencja była nieznacznie wyższa u dziewcząt w porównaniu z chłopcami (odpowiednio: rocznik 1994 – 91,63% i 88,35%, rocznik 1997 – 81,61% i 74,54%).

     Frekwencja próchnicy obliczona dla uzębienia stałego w grupie dzieci z rocznika 2002 i 2003 tzn. w wieku 7. i 6. lat wynosiła odpowiednio: 22,56% i 5,16%, ale na tak niski wynik wpływa fakt, że w tym wieku choroba u dzieci dotyczy przede wszystkim uzębienia mlecznego, które w programie nie podlegało badaniu. U dzieci z rocznika 2003 – 6-letnich odnotowano 1244 wyrznięte zęby stałe (średnio u jednego dziecka obecne w jamie ustnej były 4 zęby), u badanych urodzonych w 2002 roku – 7-latków odpowiednio: 3598 zębów (średnio: 9,02). Natomiast u uczniów z rocznika 1994 i 1997 stwierdzono obecność 13180 i 16971 zębów (średnio 27,69 i 24,56). Na uwagę zasługuje niepokojące zjawisko znacznego przyrostu nowych przypadków choroby próchnicowej u dzieci między 6. a 7. rokiem życia (17,40%), 7. a 12. rokiem życia (55,15%) oraz 12 a 15. rokiem życia (12,21%). Świadczy to, o konieczności reorientacji opieki stomatologicznej w kierunku intensyfikacji profilaktyki w populacji dzieci przedszkolnych i szkolnych. Reasumując: wskaźnik współczynnika dzieci dotkniętych próchnicą w procentach kształtuje się następująco: rocznik 1994 – 89,82%, 1997 – 77,71%, 2002 – 22,56%, 2003- 5,16%. Z obserwacji lekarzy dentystów biorących udział w projekcie znaczna ilość dzieci wymaga leczenia ortodontycznego. Wszystkie dzieci, które brały udział w projekcie otrzymywały od lekarza dentysty na koniec wizyty informację dla rodzica/opiekuna zawierającą dane na temat ilości zębów do leczenie lub ekstrakcji (wyrwania), potrzebę obserwacji lub leczenia ortodontycznego.

     Przedsięwzięcie „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” było największym w skali kraju i skutkującym bardzo dużym zadowoleniem społecznym tak w odniesieniu do samych uczniów ich rodziców, realizatorów czyli stomatologów oraz nauczycieli. Tak duże zainteresowanie dzieci i młodzieży projektem oraz osiągniecie wskaźnika ponad 15 tys. uczestników jest najlepszym dowodem na potrzebę realizacji tego typu przedsięwzięć na zasadzie cykliczności, a nie jednorazowych akcji. W tym celu podczas konferencji podsumowującej pierwszy etap projektu, (czerwiec 2010r.) podjęto decyzję o złożeniu w Ministerstwie Zdrowia komunikatu potwierdzającego konieczność przeprowadzenia kolejnych programów profilaktycznych na terenie naszego miasta, poparli go wszyscy partnerzy naszego projektu.

Z poważaniem Zespół Projektowy


statystyka